Rekrutacja do klasy pierwszej

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko mieszka na terenie gminy Pruszcz

30

Pisemne oświadczenie rodzica

2.

W wybranej szkole obowiązek szkolny spełnia lub spełniało  rodzeństwo dziecka

20

Pisemne oświadczenie rodzica

3.

Miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie wybranej szkoły

10

Pisemne oświadczenie rodzica

4.

Uczeń ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwość nauki w szkole obwodowej

10

Pisemne oświadczenie rodzica

5.

W obwodzie wybranej szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

5

Pisemne oświadczenie rodzica

6.

Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania

5

Pisemne oświadczenie rodzica