Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego

W Szkole Podstawowej w Łowinku

 

ZASADY NABORU DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Dnia 18 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty

w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

(Dz. U. 2014, poz. 7).

 

  1. Dzieci kontynuujące roczne przygotowanie przedszkolne w OP w Łowinku nie biorą udziału w rekrutacji – Rodzice/Prawni Opiekunowie składają jedynie DEKLARACJĘ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY O KONTYNUOWANIU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Deklaracje tę należy złożyć do dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1).

  1. Naborem na nowy rok szkolny do Oddziału Przedszkolnego przy SP w Łowinku objęte są:

a) Dzieci urodzone w latach 2008 i 2009.

b) Dzieci powyżej 5 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego( po dołączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów).

  1. Wniosek o przyjęcie do OP składa się do dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku.
  2. Informację o rekrutacji zamieszcza się na ogłoszeniu w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej szkoły.

KRYTERIA NABORU DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 

  1. W pierwszej kolejności do OP przyjmuje się kandydatów zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły.
  2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt.1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

I ETAP REKRUTACJI

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); (załącznik nr 2)

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); (załącznik nr 4)

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

II ETAP REKRUTACJI

1). W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu OP nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

2). W przypadku wolnych miejsc w OP można przyjąć kandydata zamieszkałego poza obszarem Gminy Pruszcz.

3).W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza terenem Gminy Pruszcz przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych, niezbędne jest złożenie przez wnioskodawców stosownych dokumentów do dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku.

KRYTERIA I ETAPU:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; (załącznik nr 3)

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; (załącznik nr 4)

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna, kandydata.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO DO OP

Lp Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 11.03.2015- 31.03.2015 1.04.2015- 30.06.2015
2. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 11.04.2015 1.07.2015
3. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 28.04.2015- 30.04.2015 Do 16.07.2015
4. Składanie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 
5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia  

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

 
6. Złożenie do dyrektora odwołania wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia  

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 
7. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora  

 

TRYB ODWOŁAWCZY

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
  1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
  1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  1. . Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łowinku, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.