Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punku przedszkolnego – drugi etap postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Dziecko podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

50

Pisemne oświadczenie rodzica

2.

Do przedszkola, do którego składany jest wniosek, uczęszcza rodzeństwo dziecka lub wraz z wnioskiem kandydata wpłynął wniosek jego rodzeństwa.

40

Pisemne oświadczenie rodzica

3.

Rodzice dziecka pracują lub uczą  się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

30

Pisemne

oświadczenie rodzica

4.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położone od miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodzica lub szkoły podstawowej, do której uczęszcza rodzeństwo dziecka.

20

Pisemne

oświadczenie rodzica

5.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, wynosi, co najmniej 7 godzin dziennie.

10

Pisemne oświadczenie rodzica

6.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

10

Pisemne oświadczenie rodzica