Regulamin wypożyczania podręczników

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH UCZNIOM  KL. I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOWINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 1. Podręczniki MEN dla klas I do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego są własnością organu prowadzącego Szkołę Podstawową w Łowinku.
 1. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zapoznają się z regulaminem udostępniania
  i korzystania z bezpłatnych podręczników.
 1. Szkoła nieodpłatnie wypożycza rodzicom uczniów podręczniki na rok szkolny. Podręczniki będą używane przez 3 kolejne roczniki pierwszoklasistów.
 1. Wypożyczony podręcznik należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (obłożyć), przechowywać i użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Miejsce przeznaczone na personalia użytkownika („Ten podręcznik należy do…”) wypełnia rodzic/opiekun prawny ucznia.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zwrócić komplet bezpłatnych podręczników do biblioteki w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, niezniszczonym, możliwym do dalszego użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.)
 1. Pierwsze części podręczników zostaną wypożyczone na zebraniach klasowych. Rodzic ma obowiązek potwierdzenia odbioru podręcznika.
 1. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania odbioru materiałów ćwiczeniowych.
 1. O terminie i sposobie wypożyczania przez uczniów i potwierdzenia odbioru przez rodziców kolejnych części podręcznika i materiałów ćwiczeniowych rodzice uczniów zostaną poinformowani przez wychowawców klas.
 1. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (nie wolno w nich pisać, rysować, wycinać, zaginać stron).
 1. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników szkoły może żądać od rodziców/prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników (4,34 zł za każdą część podręcznika).
 1. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 1. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.
 1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników.
 1. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.