Program wychowawczy

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ŁOWINKU

 

CELE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

 • dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych i oddziaływań wychowawczych
 • kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych
 • rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie
 • kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka
 • stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu
 • kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji

FORMY REALIZACJI:

 • organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych
 • indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno –wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów
 • indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
 • organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek) wyzwalających przeżycia, związanych
  z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju rocznic
 • prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci)
 • udział w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów
 • współpraca z rodzicami
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne
 • koła zainteresowań
 • przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami
 • integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność
 • kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się złym wpływom kolegów z różnych środowisk
 • kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci
 • wspieranie uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych
 • przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, nauczycielami, rodzicami i społeczności lokalną
 • zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym
 • wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa
 • uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych
 • pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem
 • wdrażanie postaw asertywnych
 • kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (choroby i epidemie, zagrożenia płynące z Internetu)
 • zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami dziejów Polski, Europy i świata
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz wykazania się odwagą cywilną
  i gotowości do ponoszenia konsekwencji popełnionych błędów
 • działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych
 • zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie”
 • zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli
 • zajęcia prowadzone specjalistów (pielęgniarka, policjant, psycholog, pedagog, socjoterapeuta itp.)
 • zebrania z rodzicami
 • konsultacje indywidualne
 • wycieczki klasowe
 • aktywny udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych
 • udział w akcjach humanitarnych
 • udział w akcjach społecznych i projektach edukacyjnych
 • organizacja i udział w imprezach sportowych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy i wypowiadania się
 • rozwijanie umiejętności przezwyciężania „lenistwa myślowego”
 • pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznane techniki uczenia się
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych i antyspołecznych zachowań
 • kształtowanie umiejętności dokonania analizy syntezy i selekcji
 • godziny wychowawcze – tematycznie związane z problematyką Programu Wychowawczego i Profilaktycznego
 • spotkania klasowe z rodzicami
 • zajęcia sportowe i inne rodzaje zajęć pozalekcyjnych
 • festyny środowiskowe
 • terapia indywidualna
 • promowanie zdrowia we wszystkich jego aspektach
 • przygotowanie do dalszego etapu kształcenia
 • organizowanie pomocy dydaktycznej oraz koleżeńskiej dla uczniów z trudnościami w nauce
 • przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych
 • umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań

ZADANIA:

 • tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego
 • uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej edukacji na danym etapie
 • stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności i zainteresowań
 • stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej
 • kształtowanie postaw ekologicznych, prozdrowotnych i patriotycznych
 • realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego
 • wdrażanie zasad savoir – vivre
 • umożliwienie uczniom nauki języków obcych
 • doprowadzenie do uzyskania przez uczniów takich kompetencji, które jako absolwentowi będą niezbędne do osiągania sukcesu w gimnazjum

FORMY REALIZACJI:

 • konkursy przedmiotowe, artystyczne i olimpiady
 • indywidualizacja pracy szkolnej i domowej
 • zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zespoły wyrównawcze
 • zajęcia multimedialne w klasach I – VI
 • zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań
 • udział w projektach społecznych i edukacyjnych
 • korzystanie z Internetu
 • akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe
 • spotkania z pielęgniarką szkolną
 • spotkania z policjantem (pogadanki, filmy)
 • karta rowerowa
 • imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe