Program profilaktyki

 PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w ŁOWINKU

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej

z dnia 27 września 2012r.

 Przedstawiony program profilaktyki ma na celu:

 • kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek,
 • kształtowanie umiejętności życiowych,
 • zapobieganie sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole,
 • wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski,
 • aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń,
 • rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.
 • budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom

OBSZARY ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY :

Cele główne programu:

 1. Wspomaganie wszechstronnego harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 1. Potrafi unikać konfliktów, jest asertywny, dba o zdrowie fizyczne i psychiczne.
 2. Unika nikotyny, alkoholu, narkotyków, zdrowo i higienicznie odżywia się.
 3. Świadomie i umiejętnie korzysta ze współczesnych środków audiowizualnych.
 4. Posiada umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji trudnej.
 5. Rozumie wartość koleżeństwa i przyjaźni.
 6. Zna i przestrzega zasad higieny.
 7. Prawidłowo organizuje czas wolny.
 8. Potrafi radzić sobie ze stresem.
 9. Poznaje i nazywa emocje.
 10. Utrwala wiadomości z zakresu profilaktyki podczas realizacji programów profilaktyczno – wychowawczych.

 

 1. Przebieg realizacji z podziałem na etapy:
 2. Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi,
 • zwracanie- podczas dyżurów- szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: ubikacje, schody, „kicia”, itp.,
 • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, niszczenia mienia, śmiecenia,
 • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów,          radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • tworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem,
 • wpajanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i na boisku szkolnym, w drodze do szkoły i ze szkoły, podczas ferii i wakacji,
 • eliminowanie wulgaryzmów ze słownictwa; wdrażanie do używania słów: przepraszam, proszę, dziękuję itd.
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • stwarzanie możliwości udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, wycieczkach,
 • organizacja czasu wolnego.
 1. Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.
 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych – uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, dyrektora szkoły, pedagoga
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),
 • współpraca z rodziną- systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu,
 • pedagogizacja rodziców,
 • konsultacje w ciągu roku
 • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu i picia alkoholu, rozwijania umiejętności interpersonalnych, właściwego korzystania z Internetu,
 • organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce,
 • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę      klasy, szkoły i otoczenia,
 • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości,
 • przeprowadzenie diagnozy dojrzałości szkolnej,
 • opracowanie planów działań wspierających rozwój dla dzieci zdolnych                       i z trudnościami,
 • prowadzanie programów profilaktycznych,
 • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa.
 1. Zadania profilaktyczne rodziców.

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :

 • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny,
 • na bieżąco usprawiedliwia nieobecności dziecka,
 • rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby

Dyrektorem szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom i trudnościom w nauce i zachowaniu stosują się do zaleceń,

 • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę,
 • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad,
 • każdy rodzic stosuje się do zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki

 

OBSZAR DZIAŁANIA ŻYJMY BEZPIECZNIE

 

ZADANIA SPOSOBY

REALIZACJI

 

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

 

OCZEKIWANE

EFEKTY

 

 

Poznajemy znaki

drogowe

 

 

Lekcje poświęcone

wychowaniu

komunikacyjnemu

 

 

Nauczyciele nauczania

Zintegrowanego, techniki, M. Kołodziej,

A. Chmielewska

 

 

Uczeń zna podstawowe znaki

drogowe i stosuje się do nich

 

 

Zasady bezpiecznego

poruszania się po

ulicy pieszego i

rowerzysty. Karta rowerowa.

 

 

Spotkania z policjantem, lekcje poświęcone

wychowaniu

komunikacyjnemu

 

 

Nauczyciele nauczania

zintegrowanego, nauczyciel

przygotowujący do egzaminu na

kartę rowerową, wychowawcy.

A. Chmielewska,

M. Różycka – Kempińska

 

 

Uczeń potrafi

bezpiecznie poruszać się po okolicy.

Uczeń starszej klasy

posiada kartę rowerową.

 

 

Stosujemy regulamin

dotyczący

bezpieczeństwa

podczas przerw.

 

Pogadanki, apele

porządkowe, regulamin

 

 

Nauczyciele nauczania

zintegrowanego, wychowawcy, dyrektor

 

 

Uczeń wie, jak się

zachować w czasie

przerw na terenie szkoły.

 

 

Zapoznanie z

numerami

alarmowymi:

Pogotowie, Straż,

Policja, 112

 

Spotkania z Policją

 

Nauczyciele nauczania

zintegrowanego, nauczyciele

przyrody, techniki, wychowawcy

 

 

Uczeń potrafi w razie

potrzeby skorzystać z numerów

alarmowych

 

 

Zapoznanie uczniów

z drogą ewakuacyjną

szkoły, nauka sprawnej ewakuacji

 

Lekcje informacyjne, próbne ewakuacje

 

Wychowawcy, koordynator do spraw bezpieczeństwa,

A. Chmielewska

 

Uczeń zna drogi

ewakuacyjne w szkole i potrafi się nimi poruszać

 

Udzielenie pierwszej

pomocy w nagłych

wypadkach i

drobnych urazach

 

 

Zajęcia z zakresu udzielania „Pierwszej pomocy przedlekarskiej”

 

Pielęgniarka,

A. Chmielewska,

M. Kołodziej

 

 

Uczeń zna podstawowe

zasady udzielania

pierwszej pomocy.

Uczeń wie, do kogo

zwrócić się w sytuacjach

zagrażających zdrowiu

lub życiu innych

 

Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych, imprez kulturalno- oświatowych

 

 

Pogadanki, regulaminy wycieczek, pisemne zgody rodziców

 

Wychowawcy, rodzice, organizatorzy imprez

 

Uczeń przestrzega zasad bezpiecznego zachowania na wycieczkach. Pojmuje sens regulaminów.

 

Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa

 

Stosowanie oznaczeń w postaci plakietek dyżurnego   dla uczniów

 

wychowawcy

 

Uczniowie mają poczucie bezpieczeństwa

 

 

OBSZAR DZIAŁANIA REAGUJEMY NA OTACZAJĄCE NAS ZŁO

 

ZADANIA SPOSOBY

REALIZACJI

 

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

 

OCZEKIWANE

EFEKTY

 

 

Uświadomienie konsekwencji stosowania agresji słownej, fizycznej i przemocy

 

Godziny wychowawcze kl. IV-VI, zajęcia edukacyjne kl.0-3, „Spójrz inaczej”, „Zajęcia socjoterapeutyczne”

 

 

Wychowawcy, wyznaczeni nauczyciele

 

Uczeń zwraca uwagę na poprawne zachowania

 

Dbamy o piękną

mowę ojczystą, nie

używamy wulgaryzmów

 

 

Zajęcia lekcyjne

codzienny kontakt, pogadanka, na bieżąco

 

 

Wszyscy nauczyciele,

wychowawcy,

 

 

Uczeń zwraca uwagę na poprawność swoich wypowiedzi, nie używa

wulgaryzmów

 

 

Nie niszczymy

mienia szkolnego

 

 

Codzienny kontakt,

lekcje wychowawcze, apele porządkowe

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

Uczeń szanuje wspólną własność, nie niszczy mienia

 

 

Uczymy się mówić

„nie” – zachowania

asertywne

 

 

Pogadanka, regulamin

klasowy, ćwiczenia

praktyczne, lekcje wychowawcze

 

 

Nauczyciele nauczania

zintegrowanego, wychowawcy

 

Uczeń zachowuje się

asertywnie. Uczeń

odróżnia asertywność od agresji

 

Jesteśmy tolerancyjni

wobec inności

 

 

Pogadanki, zabawy integracyjne,

 

 

 

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy

 

Uczeń nie prześladuje,

nie wyśmiewa innych,

którzy w jakiś sposób

różnią się od niego

 

Budujemy pozytywne

relacje z ludźmi

(miłość, przyjaźń,

koleżeństwo)

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanki,

ćwiczenia, lekcje wychowawcze

 

 

Nauczyciele,

wychowawcy, pedagog

 

 

Uczeń doświadcza

empatii, potrafi nawiązać właściwe relacje interpersonalne

 

Zajęcia socjoterapeutyczne, programy profilaktyczne

 

Dodatkowe zajęcia profilaktyczne

„Spójrz inaczej”

 

Wyznaczeni nauczyciele

 

Uczeń buduje pozytywne spojrzenie na otoczenie w którym funkcjonuje

OBSZAR DZIAŁANIA ZDROWIE PSYCHICZNE

ZADANIA SPOSOBY

REALIZACJI

 

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

 

OCZEKIWANE

EFEKTY

 

 

Co to jest stres?

Jak mogę sobie radzić

ze stresem?

 

 

Pogadanki, ćwiczenia

praktyczne,

spotkania z

pedagogiem

 

 

Wychowawcy,

Pedagog

 

 

Uczeń

zna podstawowe sposoby

radzenia sobie ze stresem

i stosuje je w praktyce.

 

 

Określenie

pozytywnych i

negatywnych emocji

 

 

Ćwiczenia praktyczne,

spotkania z

pedagogiem

 

 

Wychowawcy,

pedagog

 

 

Uczeń potrafi nazwać

emocje, których

doświadcza

 

 

Autoportret – czy

potrafię

zaakceptować swoje

wady i zalety?

 

Edukacja społ. kl.1-3, godz. wych. kl.4-6

 

Nauczyciele nauczania

zintegrowanego, wychowawcy

 

 

Uczeń zna swoje mocne i

słabe strony

 

Integrowanie zespołu

klasowego

 

 

Drama, dyskusja,

pogadanka, imprezy

klasowe – andrzejki,

mikołajki, wycieczki,

lekcje metodami

aktywnymi

 

Nauczyciele nauczania

zintegrowanego, wychowawcy,

rodzice

 

 

Klasy szkolne stanowią

zgrane zespoły

 

 

Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat właściwego odbioru i wykorzystania mediów

 

Lekcje wychowawcze, zajęcia biblioteczne

 

Wychowawcy, bibliotekarz,

T. Szankowski

 

Uczeń zna zagrożenia wynikające z długotrwałego oglądania telewizji, pracy i zabawy z komputerem

 

OBSZAR DZIAŁANIA JA W GRUPIE I RODZINIE


ZADANIA SPOSOBY

REALIZACJI

 

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

 

OCZEKIWANE

EFEKTY

 

 

Uczymy

porozumiewać się ze

sobą

 

 

 

Pogadanka, metody

aktywne, ćwiczenia

praktyczne, dyskusja,

lekcje wychowawcze

 

 

Nauczyciele j. polskiego,

pedagog wychowawca, nauczyciel w. d. ż

 

Uczniowie znają i

stosują w praktyce

zasady skutecznego

porozumiewania

 

Współpraca w

zespole

 

 

Dyskusja, lekcje

metodami aktywnymi

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

przedmiotów

 

 

 

Uczeń potrafi pracować

w grupie, dzieląc sie

obowiązkami z innymi

 

Poznawanie praw i

obowiązków dziecka

oraz ucznia

 

 

Tworzenie regulaminów

klasowych, kodeks

szkoły, działalność

samorządów klasowych

 

Nauczyciel historii, nauczyciele

nauczania zintegrowanego, wychowawcy, nauczyciel w. d. ż

 

Uczeń zna swoje prawa i obowiązki jako ucznia i dziecka

 

Okazywanie

szacunku rodzicom i

starszym

 

 

Pogadanka,

uroczystości klasowe –

np. Dzień Matki, Dzień

Babci i Dziadka, Wigilia dla osób starszych

 

 

Nauczyciele nauczania

zintegrowanego, wychowawcy,

rodzice,

 

Uczeń na co dzień

okazuje szacunek

ludziom dorosłym

 

Tradycje rodzinne w

moim domu

 

 

 

Lekcje historii,

pogadanka, klasowe

wigilie, andrzejki, mikołajki

 

 

Nauczyciel historii, nauczyciele,

rodzice, wychowawcy

 

Uczeń zna i szanuje

tradycje rodziny, regionu i kraju

 

Ujednolicenie oddziaływań

DOM – SZKOŁA

 

 

Dyskusje, ćwiczenia,

imprezy klasowe,

zabawy integracyjne, festyny rodzinne, rodzice uczestniczą

w wycieczkach klasowych

 

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

Uczeń chętnie spędza

wolny czas w gronie

rówieśników i rodziny

OBSZAR DZIAŁANIA JA PRZECIW UŻYWKOM

ZADANIA SPOSOBY

REALIZACJI

 

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

 

OCZEKIWANE

EFEKTY

 

 

Przybliżenie rodzicom problematyki profilaktyki

 

Włączenie problematyki do planu spotkań z rodzicami

 

 

wychowawcy

Rodzice znają problematykę profilaktyki

 

 

Nigdy nie sięgaj sam

po leki

 

 

Pogadanki, lekcje wychowawcze

 

 

nauczyciele nauczania

zintegrowanego, wychowawcy, pielęgniarka

 

 

Uczeń przestrzega zasad

właściwego dostępu do

leków – nie korzysta z

nich bez wiedzy

dorosłych

OBSZAR DZIAŁANIA RUCH I WYPOCZYNEK

ZADANIA SPOSOBY

REALIZACJI

 

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

 

OCZEKIWANE

EFEKTY

 

 

Wpływ ruchu,

czynnego

wypoczynku na

zdrowie człowieka

 

Pogadanka, lekcje

w – f, zajęcia lekkoatletyczne,

zajęcia zintegrowane,

lekcje przyrody,

 

 

Nauczyciele przyrody,

nauczyciele nauczania

zintegrowanego, nauczyciel w – f,

P. Cielepak

 

Uczeń rozwija swoją

sprawność fizyczną

 

Organizacja

konkursów o

tematyce zdrowotnej

 

 

Konkursy „Dzień promujący zdrowie”

 

Organizatorzy konkursów M. Kołodziej, A. Ferenc – Horodecka

 

Tematyka zdrowotna jest upowszechniana wśród uczniów

 
 

Ćwiczenia

śródlekcyjne

 

 

Organizowanie ćwiczeń

śródlekcyjnych

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego  

Poprawa formy

psychicznej uczniów w

czasie lekcji

 

Propagowanie ruchu

na świeżym

powietrzu

 

 

 

Wycieczki, ćwiczenia

na świeżym powietrzu, gry i zabawy

sportowe

 

 

Nauczyciele kształcenia. zintegrowanego, n – l

w – f

 

Uczeń wie, że ruch jest

najlepszym sposobem na poprawienie

samopoczucia

 

Organizacja

wycieczek

krajoznawczo-turystycznych

 

 

Wycieczki kilkudniowe, wycieczki edukacyjne

 

 

Wychowawcy

 

Uczeń aktywnie poznaje

historię Polski

 

Jak ciekawie spędzić

czas wolny?

 

 

Pogadanka, dyskusja

 

 

Nauczyciele nauczania

zintegrowanego, wychowawcy

 

 

Uczeń wie, jakie są bezpieczne

formy spędzania

wolnego czasu, umie

korzystać z oferty

dostępnych zajęć

OBSZAR DZIAŁANIA ŻYJMY ZDROWO

ZADANIA SPOSOBY

REALIZACJI

 

OSOBY

ODPOWIEDZIALNE

 

OCZEKIWANE

EFEKTY

 

 

Codzienna toaleta

 

 

Pogadanka, czystość

jako jeden z

wyznaczników oceny z

zachowania, gazetka szkolna

 

Pielęgniarka szkolna,

Wychowawcy,

M. Dembińska

 

 

Uczeń przestrzega zasad

codziennej higieny

 

Jak dbamy o zęby?

 

 

Pogadanka, lekcje

wychowawcze, lekcje

przyrody, fluoryzacja

 

Pielęgniarka szkolna,

wychowawcy, nauczyciele

przyrody

 

 

Uczeń dba o zęby,

systematycznie

kontroluje uzębienie

 

Ubieramy się

odpowiednio do

pogody.

Uczeń przestrzega zasad

właściwego ubioru

 

Pogadanka, lekcje

wychowawcze, lekcje

przyrody

 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele kształcenia zintegrowanego

 

Uczeń przestrzega zasad

właściwego ubioru

 

Zasady prawidłowego

odżywiania się;

skutki niewłaściwego

odżywiania się

 

 

Pogadanka, lekcje

wychowawcze, lekcje

przyrody, „Dzień promujący zdrowie” , „Program owoce w szkole”,” Szklanka mleka”

 

Wychowawcy,

M. Kołodziej,

A. Ferenc – Horodecka

 

 

Uczeń stosuje w

codziennym żywieniu

zasady prawidłowego

odżywiania

 

Dbajmy o zdrowie –

choroby brudnych

rąk, pojęcie zdrowia

i choroby

 

Pogadanka, lekcje

wychowawcze, lekcje

przyrody

 

 

Nauczyciele przyrody, higienistka szkolna

 

Uczeń przestrzega

higieny podczas

spożywania posiłków

 

Dbajmy o środowisko

 

Pogadanka, konkursy, akcja „Sprzątania świata”, „Dzień Ziemi”

 

wychowawcy

 

Uczeń potrafi segregować śmieci, nie niszczy środowiska przyrodniczego, zna zagrożenia cywilizacyjne, sposoby zapobiegania degradacji środowiska naturalnego

EWALUACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

Uzyskanie informacji na temat procesów zachodzących w szkole dotyczących zachowań agresywnych i zainteresowań uczniów.

Ankiety skierowane do uczniów i rodziców, przeprowadzane w maju co roku.

Mierzalne wskaźniki ewaluacji:

 1. Zmniejszenie liczby zachowań agresywnych, utrwalone zachowanie asertywne.

Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne.

 1. Wychowywanie ucznia wolnego od uzależnień.

III. Świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV.

 1. Prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia.